RECOMANACIONS ABANS DE COMPRAR UNA VIVENDA

1. Delimiteu la zona on voleu viure i, per evitar sorpreses posteriors, informeu-vos a l'ajuntament si hi ha previstos projectes o plans de desenvolupament urbanístic. Delimitar la zona donde queréis vivir y, para evitar sorpresas posteriores, informaros en el Ayuntamiento si hay previstos proyectos o planos de desarrollo urbanístico.

2. Sigui quina sigui la vostra situació econòmica és aconsellable que si demaneu un prèstec hipotecari, la quota mensual a pagar no excedeixi el 30-35% dels vostres ingressos familiars. Sea cual sea vuestra situación económica es aconsejable que si solicitáis un préstamo hipotecario, la cuota mensual a pagar noe xceda el 30-35% de vuestros ingresos familiares. 

3. Informeu-vos bé de les característiques de l'habitatge: antiguitat, superfície útil i distribució, funcionament de les instal.lacions, serveis, estat de l'edifici, comunicacions, condicions ambientals ( sorolls, orientació... ), l'accessibilitat... Informaros bien de las características de la vivienda:  antigüedad, superfície útil y distribución, funcionamiento de las instalaciones, servicios, estado del edificio, comunicaciones, condiciones ambientales ( sonidos, orientación...), accesibilidad...

4. Si la Comunitat de Propietaris està constituïda, pregunteu sobre les despeses de manteniment, si hi ha previstes obres de rehabilitació, les limitacions d'ús de zones comunes i si l'habitatge està desocupat. Si la Comundad de propietarios está constituida, preguntad sobre los gastos de mantenimiento, si hay previstas obras de rehabilitación, las limitaciones de uso de zonas comunes y si la vivienda está desocupada.

5. Verifiqueu qui és el propietari real de l'inmoble i si té càrregues pendents ( hipoteca, embargament, servituds...). Verificad quien es el propietario real del inmueble y si hay cargas pendientes ( hipoteca, embargo, servidumbre...)

6. La publicitat vincula l'anunciant i que per tant podeu exigir-li totes les dades que hi constin. La publicidad vincula el anunciante y por lo tanto podéis exigirle que todos los datos consten.

7. Si us adreceu a un agent inmobiliari, cal saber que ha d'estar inscrit en el Registre obligatori d'agents inmobiliaris. Si os dirigís a un agente inmobiliario, hay que saber que está inscrito en el Registro Obligatorio de Agentes Inmobiliarios.

8. Abans d'avançar qualsevol quantitat a compte us han de dir, entre d'altres, el preu de la transmissió, les condicions físiques de l'habitatge... Antes de adelantar cualquier cantidad a cuenta os tienen que decir entre otras cosas, el precio de transmisión, las condiciones físicas de la vivienda...

9. Sol.liciteu sempre un comprobant per a qualsevol quantitat lliurada a compte. Solicitad siempre un comprobante de cualquier cantidad entregada a cuenta.