QUÉ FA BARCELONA PER AUDAR-TE A PAGAR L'HABITATGE

 

Diferents circumstàncies -motivades per la crisi i per l'increment del preu dels lloguers, entre d'altres- porten a moltes persones a tenir serioses dificultats per poder pagar l'habitatge. Davant d'aquesta realitat, i per garnatir que tots els veïns i veïnes disposin d'un habitatge en condicions, l'Ajuntament -conjuntament amb la Generalitat i mitjançant el Consorci de l'Habitatge de Barcelona- ofereix diferents ajuts i subvencions per ajudar a pagar el cost de l'habitatge, entre altres motius per prevenir els desnonaments. També s'ofereixen serveis de mediació i d'assessorament especialitzats.

AJUTS URGENTS PER A PAGAR EL LLOGUER: Destinats a llogaters que paguin menys de 800€ mensuals i hagin incorregut en impagaments, o que acreditin adversitats severes. Aquest ajut de l'Ajuntament de Barcelona és una prestació económica adreçada als arrendataris que no poden fer front a les quotes del lloguer. Aquesta prestació, atorgada després d'una mediació entre l'Ajuntament i les parts, permet mantenir l'habitatge i evitar l'exclusió social dels llogaters.

REQUISITS PER ACCEDIR-HI: 

 • Pagar un lloguer mensual inferior a 800 euros.
 • Els ingressos nets mensuals de la unitat de convivència no han de ser superiors a 1,5 vegades l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ( IRSC).
 • La persona sol.licitant o la unitat de convivència no poden tenir una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros.
 • Destinar més del 30% dels ingressos nets mensuals al pagament del lloguer.
 • Haver incorregit en impagament del lloguer o tenir dificultats per pagar-lo per manca de recursos econòmics.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant el lloguer.
 • Estar empadronat a l'habitatge per al qual se sol.licita la prestació.
 • No tenir cap habitatge en propietat.

QUANTIA I DURADA:​ l'Ajut municipal per al pagament del lloguer té una durada màxima de 12 mesos. La quantitat de la prestació varia en funció de cada persona i situació. En tots els casos, però, l'import mensual de la prestació es determina per la diferencia entre l'import del lloguer que paga la persona arrendatària i l'import que hauria de pagar ( 30% dels ingressos ). L'import mínim és de 20 euros mensuals.

SUBVENCIONS AL LLOGUER: Adreçades a aquelles persones que tinguin un lloguer inferior a 600 euros i, encara que puguin pagar el lloguer, els seus ingressos siguin molt baixos. Les subvencions per al pagament del lloguer, convocades per la Generalitat de Catalunya, són ajuts destinats a facilitar l'accés i la permanència en un habitatge a sectors de població que es trobin en risc d'exclusió social.

REQUISITS: 

 • Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el domicili habitual i permanent.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 600 euros.
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer que no sobrepassin els límits establerts en les bases de la convocatòria.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol.licitud.

QUANTIA I DURADA: L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge, amb un màxim de 2.400 euros anuals per llar. Per determinar l'import de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut del lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol.licitud.